Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

Kutak za roditelje

INFORMACIJE
26. 1. 2021.
Informacija za roditelje polaznika Kraćeg programa predškole

Poštovani roditelji,
Dječji vrtić Maslačak Belišće za pedagošku 2020. - 2021. godinu organizira Kraći program predškole za djecu koja ove godine, do  31. ožujka, pune šest godina života i postaju školski obveznici, a nisu uključena u redovne odgojno - obrazovne programe vrtića.

( pregledaj dokument )

15.5.2020
Zrelost ili spremnost djeteta za polazak u školu

Definiranje zrelosti je vrlo složeno, ono predstavlja posjedovanje takvog stupnja razvijenosti različitih fizičkih i psihičkih funkcija koje će djetetu omogućiti uspješno savladavanje propisanog nastavnog plana i programa.
Poznavanje dječjeg razvoja temelj je razvojne psihologije, a na njega osim nasljednih (bioloških i genetskih) i okolinskih (učenje i odgoj) utjecaja, utječe i razvoj neuroloških struktura (mozak i živci) te   dinamični procesi koji se zbivaju u socijalnom okruženju.
Postoje dva osnovna kriterija kojima se procjenjuje zrelost djece za polazak u školu.
Prvi je KRONOLOŠKA DOB, tj. sva djeca koja navršavaju šest godina u razdoblju od 1. travnja tekuće godine do 31. ožujka navedene godine školski su obveznici.
Drugi kriterij je PSIHOFIZIČKA ZRELOST svakog pojedinog djeteta  koja osim razvijenih intelektualnih sposobnosti kao što su pamćenje, koncentracija, zaključivanje, traži i posjedovanje određenih vještina i znanja te određeni stupanj socio  - emocionalne zrelosti.
Zbog toga pojam zrelosti najčešće dijelimo na:
• fizičku (tjelesnu) zrelost
• intelektualnu zrelost i
• socio - emocionalnu zrelost.
Upis djece u osnovnu školu provodi se prema planu upisa koji donosi tijelo županijske državne uprave.
Prije upisa u prvi razred osnovne škole obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta koje utvrđuje povjerenstvo.
Povjerenstvo čine:
• liječnik školske medicine
• psiholog - pedagog
• defektolog
• učitelj razredne nastave.
Pravilnikom o upisu djece u osnovnu školu uređuje se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece prije upisa, razlozi zbog kojih se može odgoditi upis u toj godini i postupak utvrđivanja primjerenog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju.
Upis djece u prvi razred  reguliran je zakonskim i podzakonskim aktima.
Pojam zrelosti za školu
U stručnoj literaturi termini ZRELOST i SPREMNOST  često se koriste jedan uz drugog iako neki autori smatraju kako se ne radi o riječima koje imaju isto značenje.
ZRELOST se kao pojam prvenstveno odnosi na biološki razvoj  djeteta te podrazumijeva zrelost nervnog sustava i organizma u cjelini dok je SPREMNOST rezultat nasljeđa i djetetove okoline.
Što polazak u školu znači za dijete?
Stav djece o školi je različit.
Za školu se pripremaju cijeli svoj život, a ovisno o utjecaju njihove okoline školu će doživjeti pozitivno, kao mjesto gdje će steći nova znanja, vještine i prijatelje ili negativno kao neprijateljsko mjesto gdje idu po kazni jer nisu dobri, a tamo će ih učiteljice / učitelji  dovesti u red.
Ako roditelji školu shvaćaju kao nešto vrijedno i važno i u tom ozračju odgajaju svoje dijete, onda i dijete zbog povjerenja koje ima u svoje roditelje već ima izgrađen pozitivan stav prema školi. To će uvelike olakšati prve dane u školi kao i ostatak njegova školovanja.
Polaskom u školu dijete postaje dijelom jedne organizirane i strukturirane sredine gdje će se izlagati sustavu vrednovanja i natjecanja, doživljavati uspjehe, neuspjehe i kritike što u početku može biti stresno i bolno za mnogu djecu.
Prvi puta susrest će se s pravim obavezama, osjećajem odgovornosti i novom organizacijom života.
Djeci koja su išla u vrtić mnogo je lakše jer već imaju određena iskustva koja će im pomoći da se nose s novonastalim promjenama.
Što škola očekuje od djece?
Osim što u školu moraju svaki dan dolaziti na vrijeme, u školi će morati sjediti određeno vrijeme, pažljivo pratiti nastavu, pratiti aktivnosti do kraja, pamtiti i kod kuće izvršavati domaću zadaću.
U vrtiću su se mogli dogovarati oko toga što taj dan žele raditi, ali u školi će biti obavezni učiti i o njima zanimljivim i manje zanimljivim temama.
Mnogi znaju biti zbunjeni i samom činjenicom da će  svaki dan obavezno morati ići u školu.
Život u obitelji uvelike je diktiran školom i školskim obavezama. Prema školi će se planirati obiteljski izleti, redovni posjeti liječniku, odlasci u kupovinu, godišnji odmor i slično.
Školsko učenje
Želja za učenjem je prirodna i djeca uče cijeli svoj život na sebi prirodan, svojstven način – IGRAJUĆI SE I ČINEĆI, kako bi shvatili svijet oko sebe i u njemu sudjelovali.
Ovaj prirodan način učenja ih je pripremio za NAMJERNO I SUSTAVNO UČENJE kakvo je u školi.
Za uspjeh u školi potrebno je steći NAVIKU UČENJA.
Za to je potrebna, za neku djecu više,  za neku manje, RODITELJSKU ODLUČNOST I JASNI ZAHTJEVI da se zadaća i učenje obavi kako valja, da se spremi radno mjesto za učenje i školska torba.
Ta će navika biti lakše uspostavljena kod djece koja su već u predškolskoj dobi bila navikavana na obavljanje različitih malih poslova i imala svoja stalna zaduženja kao npr. spremanje sobe dnevnog boravka, briga o igračkama, iznošenje smeća, spremanje radnog stola i slično.
Školsko učenje je namjerno učenje i zahtijeva razvijenu PAŽLJIVOST.
Na početku je još prisutna NEHOTIČNA PAŽNJA, ali vremenom se razvija HOTIMIČNA PAŽNJA, a njenim razvojem ZNANJE, ZNATIŽELJA I INTERESI.
Za uspješnost u školi vrlo je važna i MOTIVACIJA DJETETA ZA UČENJE.
Dijete će biti motivirano za učenje ako mu je stav prema školi pozitivan. Ta motivacija će mu pomoći da lakše uči te podnese privremene krize i neuspjehe, koji će mu služiti kao signal da pojača napor (učenje)  ili promijeni svoje ponašanje (socio-emocionalni odnosi).
Djeca koja su u školu krenula zrela, pripremljena, koja posjeduju dovoljno samostalnosti, pažljivosti, interesa, koja su sigurna u sebe jer su voljena i zaštićena, mnogo češće doživljavaju uspjeh od onih koji to u dovoljnoj mjeri nisu.
Prvašići u razredu
U Kurikulumu za prvi razred učiteljima se daju smjernice o tome što očekivati od djece u prvom razredu kako bi ih što bolje razumjeli.
Jedan  od savjeta učiteljima je da obrate pozornost na dječje uživanje u radu bez obzira radilo se o školskom predmetu, užini ili pospremanju učionice, te da su djeca krajnje osjetljiva pa treba biti oprezan s kritikama.
Sedmogodišnjaci su, u načelu, malo mirniji od šestogodišnjaka i manje pretjeruju u ponašanju, vole raditi sami ili u paru.
Žele savršenstvo u svemu što rade, traže blizinu učitelja za komentar ili pitanje te vole skupljati i razvrstavati.
Što se fine motorike tiče, slova, brojevi i crteži postaju sitni, a teško im je ispuniti cijeli prostor papira.
Olovku drže čvrsto i ne mogu olabaviti pretjerano stiskanje.
Što se domaće zadaće tiče razumno trajanje rada na njenoj izradi u prvom razredu je između 15 do 20 minuta dnevno,  a ona mora biti takva da djetetu daje mogućnost primjene stečenog znanja.
Trebala bi biti zabavna i omogućiti im doživljaj kompetencije i postignuća.
Djetetove potrebe
Zbog svih školskih obaveza i napora dijete mora steći i zadržati nužnu KONDICIJU za svoju novu ulogu.
Da bi to moglo, nužno je zadovoljiti neke njegove osnovne potrebe.
Osnovne potrebe su:
• ljubav i podrška u obitelji
• potreba za snom i odmorom
• potreba za hranom (zbog psihofizičkih napora i bržeg rasta treba osigurati raznovrsnu i redovitu prehranu te kvalitetne prehrambene navike)
• potreba za kretanjem i igrom
• potreba za zaštitom od straha
• zaštitom od dosade
• potreba za promjenom.
Polaskom djeteta u školu i mi roditelji postajemo sastavnica novog okruženja i zajednice koja pred nas kao prve i najvažnije odgojitelje svoje djece stavlja   određene obaveze i nudi prilike  za naš daljnji razvoj u najvažnijoj ulozi života.
Djeci i roditeljima polaznika naših starijih vrtićkih skupina i kraćeg programa predškole želimo puno lijepih trenutaka  i uspjeha u školi i daljnjem životu.  

             Pripremio: Zdenko Glasovac, prof.  

15.5.2020
Roditeljima polaznika kraćeg programa predškole

Program predškole određen je  Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole koji je objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 25. kolovoza 2014. godine.
Iz ovog dokumenta izdvojit ću poglavlje koje govori o sadržaju programa predškole,a opisan je u članku 2.
(1) Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala.
(2) Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.
(3) Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.
(4) Kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u osnovnu školu treba steći i/ili unaprijediti odnose se na:
- komunikaciju na materinskom jeziku
- elementarnu komunikaciju na stranim jezicima
- matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji
- digitalne kompetencije
- učiti kako učiti
- socijalne i građanske kompetencije
- inicijativnost i poduzetništvo
- kulturnu svijest i izražavanje
- motoričke kompetencije primjerene dobi.
(5) Osobni potencijal i cjeloviti razvoj svakog djeteta odnosi se na njegove:
- tjelesne
- emocionalne
- socijalne
- komunikacijske
- stvaralačke   
- spoznajne mogućnosti   i
- zrelosti  koje u toj dobi treba poticati da bi dosegnule svoj optimalni razvoj i to ne samo utjecajima u obiteljskom okruženju, nego i preko djetetova interaktivnog odnosa s njegovim vršnjacima, odgojiteljima i drugim  stručnjacima te neposrednom prirodnom i društvenom okolinom.  
(6) Okruženje u kojem se provodi program predškole predstavlja niz čimbenika koji potiču i usmjeravaju djetetov tjelesni, socijalno – emocionalni, komunikacijski i spoznajni razvoj te utječu na oblikovanje njegove osobnosti, vrijednosti,navika i vještina (prostor, oprema, skupina vršnjaka, odrasle osobe, događaji, aktivnosti).
(7) Prostor za provedbu programa predškole mora biti prilagođen psihofizičkim osobinama djeteta u godini prije polaska u osnovnu školu i slijediti higijensko – zdravstvene i odgojno – obrazovne standarde.
(8) Dječji vrtić / osnovna škola i druga ustanova koja provodi program predškole obvezna je surađivati s roditeljima djece u godini prije polaska u školu, ustanovama i pojedincima koji mogu sudjelovati u odgoju i obrazovanju te skrbi za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu te pridonijeti kvaliteti programa predškole.
Dječji vrtić Maslačak Belišće kraći program predškole, shodno Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog rada ustanove za pedagošku 2019.-2020. godinu, organizirao je u razdoblju od 3. veljače 2020. godine, a plan završetka bio je 29. svibnja 2020. godine.
Radilo se o ukupnom fondu  249 sati i dnevnoj dinamici neposrednog odgojno – obrazovnog rada s djecom u trajanju 3 sata.
Kraći program predškole bio je organiziran u slijedećim mjestima i objektima:
Rbr. Mjesto Objekt
1. Belišće Matični vrtić
2. Gat Područni vrtić
3. Brođanci Područna osnovna škola
4. Bizovac Područni vrtić
5. Petrijevci Područni vrtić

Ukupno prijavljenih polaznika kraćeg programa predškole bilo je:
Rbr. Mjesto Broj djece
1. Belišće 23
2. Gat  3
3. Brođanci 14
4. Bizovac 22
5. Petrijevci  5
UKUPNO: 67

Voditeljice kraćeg programa predškole po mjestima izvedbe bile su:
Rbr. Mjesto Voditeljica
1. Belišće Sara Ćavar
2. Gat Valentina Falamić
3. Brođanci Marijana Tomić
4. Bizovac Marijana Tomić
5. Petrijevci Marta Sudar

Zadnji susret polaznici kraćeg programa predškole imali su 13. ožujka 2020. godine.
Od 16. ožujka 2020. godine redovne aktivnosti na razini predškolskih ustanova prekinute su zbog epidemije COVID-19.
Predškolske ustanove  od 11. svibnja 2020. godine  ponovno rade s djecom slijedom uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  objavljenih 29. travnja 2020. godine, i preporuka za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću koje je izradilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a objavljene su 5. svibnja 2020. godine.
U preporukama MZO navode se mogući oblici nastavka provedbe kraćeg programa predškole, a on se do daljnjeg treba nastaviti on – line putem.
Odgojiteljski timovi po objektima naše ustanove sustavno rade na izboru i predstavljanju odgojno – obrazovnih sadržaja koji su prvenstveno namijenjeni polaznicima starijih vrtićkih skupina i predškolcima.
Upute HZJZ-a i preporuke MZO trajat će dva tjedan, dakle od 11. svibnja do 22. svibnja 2020. godine.
Tijekom slijedeće tjedna, u razdoblju od 18. do   22. svibnja 2020. godine, očekujemo nove upute HZJZ i  preporuke MZO koje će se odnositi na nastavak rada redovnih odgojno – obrazovnih programa kao i kraćih programa organiziranih na razini naše ustanove za ovu pedagošku godinu.  
Odgojiteljski tim i stručni suradnici nastavit će pripremati sadržaje važne roditeljima i djeci kroz članke i video uratke koji će Vama i djeci, nadamo se, pomoći u što kvalitetnijem provođenju vremena i pripremi za polazak u osnovnu školu.
Ponuđeni odgojno - obrazovni sadržaji temeljno će biti vezani uz poticanje:
• Predčitalačkih vještina
• grafomotorike
• predmatematičkih vještina i  
• motorike i tjelesne koordinacije.
O novim uputama i preporukama bit ćete na vrijeme informirani, a do tada pratite obavijesti i informacije na web stranici  (https://www.vrtic-maslacak-belisce.hr) i facebook stranici naše ustanove.
Za dodatne informacije možete nas nazvati telefonski na broj 663-755 ili poslati upit na e-adresu: vrtic.belisce@gmail.com.
Zahvaljujemo Vam na razumijevanju i suradnji.
Izvor:
Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb, 25. kolovoza 2014. godine.  

                                                                            Pripremio: Zdenko Glasovac, prof.

8. 1. 2020

Obavijest za roditelje polaznika kraćeg programa predškole za pedagošku 2019.-2020.godinu

Kraći program predškole za pedagošku 2019.-2020. godinu planiramo organizirati na pet lokacija i to:
 • Belišće, matični vrtić;
 • Gat , područni vrtić;
 • Brođanci, područna osnovna škola;
 • Bizovac, područni vrtić i
 • Petrijevci, područni vrtić.

Radi se o obaveznom programu koji je sastavnica obrazovnog sustava RH, a temelji se na Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014.), Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 63 i 90, 2008.) i Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13).

Ciljane grupe korisnika ovog programa su:
 • djeca, školski obveznici rođena u razdoblju od 1. travnja 2013. godine do 31. ožujka 2014. godine;
 • djeca čiji roditelji traže prijevremeni upis u osnovnu školu;
 • djeca s odgodom polaska u osnovnu školu;
 • djeca s teškoćama u razvoju;
 • djeca romske nacionalne manjine koja imaju mogućnost uključiti se u ovaj program i dvije godine prije obaveznog polaska u osnovnu školu.

Osnovne zadaće kraćeg programa predškole su:
 • poticati cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta te osigurati primjerene kompetencije djeteta usklađene s njegovim individualnim potrebama;
 • birati i primjenjivati različite sadržaje i vrste igara kao oblika aktivnosti;
 • primjenjivati različita sredstva i metode u radu koji će pozitivno utjecati na dječji rast i razvoj;
 • osiguravati različite vrste aktivnosti za pobuđivanje radoznalosti te poticati istraživanje, otkrivanje i rješavanje problema;
 • razvijati djetetove socijalne kompetencije;
 • razvijati komunikacijske vještine;
 • radne navike;
 • slobodno izražavanje djeteta i
 • podizati razinu djetetove opće informiranosti.

Kraći program predškole na razini naše ustanove počet će se radom 3. veljače 2020. godine, a završit će 29. svibnja 2020. godine.
Radi se o ukupno 249 sati koje ćemo realizirati kroz 3 sata svakodnevnog neposrednog rada s djecom po lokacijama njegove izvedbe.
O radnom vremenu ovog programa po pojednim objektima ustanove dogovorit ćemo se na uvodnom roditeljskom sastanku.

Roditelji djece koja su školski obveznici, a djeca nisu uključena u redovne odgojno - obrazovne programe naše ustanove mogu prijaviti djecu u matičnom vrtiću u Belišću, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, osobno, a od dokumentacije za prijavu potrebno je priložiti:
 • presliku rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave);
 • presliku važećih osobnih iskaznica roditelja;
 • liječničku potvrdu da je dijete sposobno pohađati dječji vrtić.

Rok za prijavu djece za kraći program predškole traje od 2. prosinca 2019. godine, a završit će 15. siječnja 2020. godine.
Ukoliko netko ne izvrši prijavu do navedenog nadnevka, može to učiniti i do kraja siječnja 2020. godine.
Program je za roditelje besplatana, a troškove njegove organizacije pokrivaju jedinice lokalne samouprave i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.  
Glede što bolje informiranosti roditelja o organizaciji rada kraćeg programa predškole i naše suradnje tijekom njegove izvedbe, organizirat ćemo uvodne roditeljske sastanke prema slijedećem rasporedu:Roditelji po navedenim mjestima bit će pravovremeno obaviješteni i pozvani na uvodni roditeljski sastanak.
Za sva dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati na slijedeće brojeve telefona i  e-adresu:
 • Telefon: 031 / 663-755; 031 / 328-931
 • E-pošta: vrtic.belisce@gmail.com
Zahvaljujemo Vam na razumijevanju i suradnji.

            Pripremio: Zdenko Glasovac, prof.

10. 12. 2019
   

KLUB RODITELJA U MASLAČKU

Dječji vrtić Maslačak Belišće i SOS Dječje selo Ladimirevci potpisali su Sporazuma o suradnji tijekom pedagoške 2019.- 2020. godine.
Programskom suradnjom planirano je sudjelovanje članova mobilnog stručnog tima SOS Dječjeg sela Ladimirevci kroz suradnju s djecom vrtićkih skupina, odgojiteljima i roditeljima.
Za djecu srednjih i starijih vrtićkih skupina organizirat će se radionice koje će za ciljeve imati poticanje i razvijanje:
 • dječje pažnje i koncentracije;
 • emocionalne stabilnosti;
 • socijalnih vještina;
 • međusobne suradnje;
 • osobnih stilova učenja i
 • različitih oblika dječjeg stvaralaštva.
 
Za odgojitelje i stručne suradnike organizirat će se predavanja i radionice na tragu jačanja stručnih kompetencija, psihologije dječjeg razvoja, međuljudskih odnosa i učinkovite komunikacije, a  planiramo obilježiti i 13. Tjedan psihologije koji će se obilježavati u razdoblju od 17. do 23. veljače 2020. godine.
Za potrebe jačanja roditeljskih kompetencija pokrenuli smo KLUB RODITELJA koji će  voditi kolegica Tihana Stapić, magistra psihologije, voditeljica mobilnog stručnog tima SOS Dječjeg sela Ladimirevci.
Temeljem popunjenih anketnih listića roditelji su se izjasnili o potrebama i mogućnostima sudjelovanja u ovakvom obliku njihovog okupljanja i svojevrsnog savjetodavnog rada.
U ponedjeljak, 9. prosinca 2019. godine održano je prvo okupljanje zainteresiranih roditelja u matičnom vrtiću, u vremenu od 17,00 do 18,00 sati, u sobi dnevnog boravka starije vrtićke (predškolske) skupine.
U utorak, 10. prosinca 2019. godine, organizirat će se prvo okupljanje zainteresiranih roditelja u područnom vrtiću Maslačak u Gatu, u vremenu od 17,00 do 18,00 sati.
Sastanak će također voditi kolegica Tihana Stapić, magistra psihologije.
Ovim putem pozivamo roditelje da nam se pridruže na ovakvim oblicima okupljanja, iskoriste priliku međusobno razmijeniti razmišljanja i iskustva glede odgoja djece, saznaju određene metode pedagoško - psihološkog rada s djecom, a sve na tragu jačanja osobnih roditeljskih kompetencija.
U nastavku našeg rada planiramo minimalno jedan, a maksimalono dva susreta mjesečno o čemu će zainteresirani roditelji biti pravovremeno informirani putem info - panoa u vrtićima i web stranice ustanove.

 
                        Pripremio: Zdenko Glasovac, prof.

6. 8. 2019.
OBAVIJEST ZA RODITELJE

Poštovani roditelji,

Ugovore o pružanju i korištenju usluga Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za pedagošku 2019. / 2020. godinu moći ćete potpisivati  od ponedjeljka, 19. kolovoza 2019. godine, do petka, 30. kolovoza 2019. godine.
Roditelji iz Belišća i Gata ugovore mogu dobiti u matičnom vriću u Belišću, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, od 19. kolovoza 2019. godine svaki radni dan u vremenu od 11,00 do 13,00 sati u tajništvu ustanove.
Roditelji iz Bizovca i Petrijevaca ugovore mogu dobiti u područnim objektima (područni vrtići u Bizovcu i Petrijevcima) od 22. do 30. kolovoza 2019. godine u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
Ugovor se potpisuje u dva primjerka od kojih jedan ostaje roditeljima, a drugi primjerak ustanovi.
Roditelji u područnim vrtićima Bizovac i Petrijevci dobit će, pored ugovora, i uplatnice za predujam u visini cijene izabranog programa.

Pedagoška 2019. / 2020. godina počinje u ponedjeljak, 2. rujna 2019. godine, po slijedećim redovnim radnim vremenima objekata:
 • Belišće    - od 6,30 do 16,30 sati;
 • Gat          -  od 9,00 do 14,00 sati;
 • Bizovac   -  od 6,00 do 16,00 sati i
 • Petrijevci -  od 6,00 do 16,00 sati.

U izabrane programe naše ustanove mogu se, od 2. rujna 2019. godine, uključiti djeca čiji su roditelji:
 • potpisali Ugovor o pružanju i korištenju usluga Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za pedagošku 2019. / 2020. godinu;
 • uplatili predujam (akontaciju) u visini cijene izabranog programa, uz prethodno podmirenje mogućih dugovanja iz pedagoške 2018. / 2019. godine, što se temeljno odnosi na korisnike područnih vrtića u Bizovcu i Petrijevcima;
 • predali potvrdu o zdravstvenom statusu njihove  djece koju izdaje liječnik-pedijatar ili liječnik obiteljske medicine, a ista se predaje  odgojiteljicama, pedagoškim voditeljicama konkretnih odgojnih skupina, zdravstvenoj voditeljici ustanove ili tajniku ustanove.

Djecu čiji roditelji ne ispune navedene uvjete nećemo moći primiti od ponedjeljka, 2. rujna 2019. godine, u izabrane programe ustanove dok iste ne ispune.

Za sve dodatne informacije glede početka nove pedagoške godine bit ćemo Vam na raspolaganju od ponedjeljka,  19. kolovoza 2019. godine, od 7,00 do 15,00 sati osobno ili na slijedećim kontaktima:
 • Telefon: 031 / 663-755
 • E-mail  : vrtic.belisce@gmail.com

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju i suradnji.

S poštovanjem,
Ravnatelj DV Maslačak Belišće
Zdenko Glasovac, prof.


24. 6. 2018.

Pripreme za novu pedagošku godinu


-
informacije za roditelje

Pedagoška 2018. / 2019. godina u našoj ustanovi počinje u ČETVRTAK, 1.9.2018. godine od 6,30 sati u Belišću, odnosno od 6,00 sati u područnim vrtićima u Bizovcu i Petrijevcima.


Roditelji dosadašnjih polaznika obvezni su:

 • Potpisati novi Ugovor o pružanju i korištenju usluga Dječjeg vrtića Maslačak Belišće (dva primjerka; jedan ostaje roditeljima, a jedan ustanovi). Ugovore možete dobiti u tajništvu ustanove, odnosno kod voditeljica područnih vrtića.

 • Podmiriti dugovanja ukoliko ih imate.

 • Donijeti potvrdu liječnika - pedijatra ili obiteljske medicine o zdravstvenom stanju djeteta. Potvrdu možete donijeti i na sam dan dolaska u vrtić i predati ju odgojiteljici odgojne skupine u koju je uključeno Vaše dijete ili zdravstvenoj voditeljici ustanove.

 • Ukoliko ne potpišete ugovor, ne podmirite moguća dugovanja i ne donesete potvrdu o zdravstvenom stanju djeteta, nećemo moći primiti dijete / djecu u ustanovu.


Roditelji novoupisane djece obvezni su:

 • Potpisati Ugovor o pružanju i korištenju usluga Dječjeg vrtića Maslačak Belišće (dva primjerka; jedan ostaje roditeljima, a jedan se predaje u tajništvo ustanove, odnosno voditeljicama  područnih vrtića).  Ugovore možete dobiti u tajništvu ustanove i potpisati ih u razdoblju od 27.6.2018. do 8.7.2018., svaki radni dan u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

 • Uplatiti predujam u visini mjesečne cijene izabranog programa. Uplatnicu možete dobiti u računovodstvu / tajništvu ustanove svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati, odnosno kod voditeljica područnih vrtića.

 • Prije polaska djeteta u ustanovu ili na sam dan dolaska, npr. 1.9.2018., donijeti potvrdu liječnika o zdravstvenom stanju djeteta  i predati ju odgojiteljici odgojne skupine u koju je Vaše dijete uključeno ili zdravstvenoj voditeljici ustanove.


Ukoliko se ova tri preduvjeta ne zadovolje, nećemo moći primiti dijete / djecu u ustanovu.


U ime zaposlenika ustanove i svoje osobno zahvaljujem Vam na ukazanom povjerenju, razumijevanju i suradnji.


S poštovanjem,

Ravnatelj DV Maslačak Belišće
Zdenko GlasovacPovratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik