Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

Javni poziv

UPISI > Javni poziv / Zahtjev
21. 2. 2020
J A V N I   P O Z I V
za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
radi popunjavanja mjesta koja su se oslobodila
za pedagošku 2019./2020. godinu

Upravno vijeće raspisuje Javni poziv za upis djece u sljedeće odgojno-obrazovne skupine Dječjeg vrtića u kojima su se oslobodila mjesta:
 • za mješovitu mlađu vrtićku skupinu – cjelodnevni program, u područnom vrtiću u Bizovcu, djeca od 3 godine do 4,5 godine, za 1 oslobođeno mjesto

  ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE:

  OD 21. VELJAČE  2020.
  DO 2. OŽUJKA 2020. GODINE

21. 2. 2020

J A V N I   P O Z I V
za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
radi popunjavanja mjesta koja su se oslobodila
za pedagošku 2019./2020. godinu

Upravno vijeće raspisuje Javni poziv za upis djece u sljedeće odgojno-obrazovne skupine Dječjeg vrtića u kojima su se oslobodila mjesta:
-  za mješovitu mlađu vrtićku skupinu – cjelodnevni program, u područnom vrtiću u Petrijevcima, djeca od 3 godine do 4,5 godine, za 3 oslobođena mjesta

ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE:
OD 21. VELJAČE  2020.
DO 2. OŽUJKA 2020. GODINE


22. 1. 2020
J A V N I   P O Z I V
za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
radi popunjavanja mjesta koja su se oslobodila
za pedagošku 2019./2020. godinu

Upravno vijeće raspisuje Javni poziv za upis djece u sljedeće odgojno-obrazovne skupine Dječjeg vrtića u kojima su se oslobodila mjesta:
-  za mješovitu vrtićku skupinu – poludnevni program, u područnom vrtiću u Gatu, djeca od 4 godine do polaska u školu, za 1 oslobođeno mjesto

ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE:
 • OD 22. SIJEČNJA  2020.
 • DO 31. SIJEČNJA 2020. GODINE


12. 12. 2019
J A V N I  P O Z I V
za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
radi popunjavanja mjesta koja su se oslobodila
za pedagošku 2019./2020. godinu

Upravno vijeće raspisuje Javni poziv za upis djece u sljedeće odgojno-obrazovne skupine Dječjeg vrtića u kojima su se oslobodila mjesta:
-  za mješovitu vrtićku skupinu – poludnevni program, u područnom vrtiću u Gatu, djeca od 4 godine života do polaska u školu, za 1 oslobođeno mjesto

2. 12. 2019
J A V N I      P O Z I V
za upis djece u kraći program predškole Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
za pedagošku 2019./2020. godinu  
Upravno vijeće raspisuje Javni poziv za upis djece u kraći program predškole za djecu rođenu od 1.4.2013. do 31.3.2014. godine.

Pozivaju se roditelji/skrbnici predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u kraći program predškole.
Kraći program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
Kraći program predškole trajat će od 3. veljače do 29. svibnja 2020. godine.


 
15.11.2019
J A V N I    P O Z I V
za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
radi popunjavanja mjesta koja su se oslobodila
za pedagošku 2019./2020. godinu

Upravno vijeće raspisuje Javni poziv za upis djece u sljedeće odgojno-obrazovne skupine Dječjeg vrtića u kojima su se oslobodila mjesta:
-  za mješovitu stariju vrtićku skupinu – cjelodnevni program, u područnom vrtiću u Bizovcu, djeca od 4,5 godina do polaska u školu, za 1 oslobođeno mjesto

ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE:
 • OD 15. STUDENOGA 2019.
 • DO 25. STUDENOGA 2019. GODINE

15. 10. 2019
J A V N I  P O Z I V
za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
radi popunjavanja mjesta koja su se oslobodila
za pedagošku 2019./2020. godinu

Upravno vijeće raspisuje Javni poziv za upis djece u sljedeće odgojno-obrazovne skupine Dječjeg vrtića u kojima su se oslobodila mjesta:
-  za mješovitu mlađu vrtićku skupinu – cjelodnevni program, u područnom vrtiću u Bizovcu, djeca od 3 do 4,5 godine života, za 2 oslobođena mjesta

15. 10. 2019
REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 601-05/19-01/18
URBROJ: 2185/16-04-19-9
Belišće, 10. listopada 2019. godine
Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 24. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Maslačak” Belišće (Službeni glasnik grada Belišća br. 4/14, 4/18, 5/18 i 5/19), Upravno vijeće na 3. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 10. listopada 2019. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje
J A V N I   P O Z I V
za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
radi popunjavanja mjesta koja su se oslobodila
za pedagošku 2019./2020. godinu
Upravno vijeće raspisuje Javni poziv za upis djece u sljedeće odgojno-obrazovne skupine Dječjeg vrtića u kojima su se oslobodila mjesta:
-  za mješovitu mlađu vrtićku skupinu – cjelodnevni program, u područnom vrtiću u Bizovcu, djeca od 3 do 4,5 godine života, za 2 oslobođena mjesta
ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE:
OD 15. LISTOPADA 2019. DO 23. LISTOPADA 2019. GODINE
Zahtjeve s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili predati osobno, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Za javni poziv“.
Nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.
Nadopuna dokumentacije dostavljena izvan gore navedenoga roka neće se uzimati u obzir.
OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:
1. Zahtjev za upis djeteta (podići u Dječjem vrtiću ili na internet stranicama Dječjeg vrtića https://www.vrtic-maslacak-belisce.hr)
2. Preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)
3. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta (ne starije od 12 mjeseci) ili preslike osobnih iskaznica roditelja
Za djecu s poteškoćama u razvoju prilaže se i preslika nalaza i mišljenja tijela vještačenja ili rješenja centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju.
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU (prilažu se u preslikama):
-          za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
-          za dijete oba zaposlena roditelja - elektronički zapisi odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrde o zaposlenju izdane od poslodavca ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva
-          za dijete jednog zaposlenog roditelja - elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva
-          za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) - elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva i presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
-          za dijete samohranog zaposlenog roditelja - elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva i dokazi o samohranosti: rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
-          za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi - rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
-          za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
-          za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih za dijete
-          za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu
Uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku podnosi se i ovjereni prijevod.
Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića u roku od 30 dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od objave iste podnijeti žalbu Upravnom vijeću.
Upravno vijeće rješava o žalbama u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu odlukom koja je konačna.
Nakon što rezultati upisa budu konačni, roditelji su obvezni doći potpisati ugovor o pružanju i korištenju usluga s Dječjim vrtićem te dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta.
Roditelji djece koja su primljena u područni vrtić u Bizovcu dužni su prilikom potpisivanja ugovora uplatiti i akontaciju (predujam).
Podnošenjem prijave na Javni poziv, pristupnici Javnog poziva izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.
Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 031/663-755, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

     Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.

27. 9. 2019
J A V N I   P O Z I V
za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
radi popunjavanja mjesta koja su se oslobodila
za pedagošku 2019./2020. godinu


27. 9. 2019
O T V O R E N I
J A V N I  P O Z I V
za upis djece u redovni program Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Područnog vrtića u Petrijevcima,
radi popunjavanja slobodnog mjesta, za pedagošku 2019./2020. godinu

27. 9. 2019

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 601-05/19-01/17
URBROJ: 2185/16-04-19-14
Belišće, 25. rujna 2019. godine
Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 24. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Maslačak” Belišće (Službeni glasnik grada Belišća br. 4/14, 4/18, 5/18 i 5/19), Upravno vijeće na 2. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 25. rujna 2019. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje
O T V O R E N I
J A V N I   P O Z I V
za upis djece u redovni program Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Područnog vrtića u Petrijevcima,
radi popunjavanja slobodnog mjesta, za pedagošku 2019./2020. godinu
Upravno vijeće raspisuje Otvoreni javni poziv za upis djece u sljedeću odgojno-obrazovnu skupinu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Područnog vrtića u Petrijevcima, radi popunjavanja 1 slobodnog mjesta, do njegova popunjavanja:
- za mješovitu stariju vrtićku skupinu – cjelodnevni program, djeca od 5 godina do polaska u školu
Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom podnose se od 27. rujna 2019. godine putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili osobnom predajom, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Za Otvoreni javni poziv“.
OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:
1. Zahtjev za upis djeteta (podići u Dječjem vrtiću ili na internet stranicama Dječjeg vrtića https://www.vrtic-maslacak-belisce.hr)
2. Preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)
3. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta (ne starije od 12 mjeseci) ili preslike osobnih iskaznica roditelja
Za djecu s poteškoćama u razvoju prilaže se i preslika nalaza i mišljenja tijela vještačenja ili rješenja centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju.
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU (prilažu se u preslikama):
-          za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
-          za dijete oba zaposlena roditelja - elektronički zapisi odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrde o zaposlenju izdane od poslodavca ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva
-          za dijete jednog zaposlenog roditelja - elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva
-          za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) - elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva i presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
-          za dijete samohranog zaposlenog roditelja - elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva i dokazi o samohranosti: rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
-          za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi - rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
-          za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
-          za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih za dijete
-          za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu
Uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku podnosi se i ovjereni prijevod.
Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića u roku od 30 dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od objave iste podnijeti žalbu Upravnom vijeću.
Upravno vijeće rješava o žalbama u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu odlukom koja je konačna.
Nakon što rezultati upisa budu konačni, roditelji su obvezni doći potpisati ugovor o pružanju i korištenju usluga s Dječjim vrtićem te dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta.
Roditelji djece koja su primljena u Područni vrtić u Petrijevcima dužni su prilikom potpisivanja ugovora uplatiti i akontaciju (predujam).
Podnošenjem prijave na Otvoreni javni poziv, pristupnici Otvorenog javnog poziva izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.
Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 031/663-755, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.

27. 9. 2019
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA
 
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
 
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
 
31551 BELIŠĆE
 
KLASA: 601-05/19-01/17
 
URBROJ: 2185/16-04-19-9
 
Belišće, 25. rujna 2019. godine
 
 
Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 24. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Maslačak” Belišće (Službeni glasnik grada Belišća br. 4/14, 4/18, 5/18 i 5/19), Upravno vijeće na 2. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 25. rujna 2019. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje
 
 
 
J A V N I   P O Z I V
 
za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
 
radi popunjavanja mjesta koja su se oslobodila
 
za pedagošku 2019./2020. godinu
 
 
 
Upravno vijeće raspisuje Javni poziv za upis djece u sljedeće odgojno-obrazovne skupine Dječjeg vrtića u kojima su se oslobodila mjesta:
 
 
-  za srednju mlađu vrtićku skupinu – cjelodnevni program u matičnom vrtiću u Belišću, djeca od 4 do 5 godina života, za 1 oslobođeno mjesto
 
 
- za srednju stariju vrtićku skupinu – cjelodnevni program u matičnom vrtiću u Belišću, djeca od 5 do 6 godina života, za 1 oslobođeno mjesto
 
 
ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE:
 
 
OD 27. RUJNA 2019. DO 7. LISTOPADA 2019. GODINE
 
 
Zahtjeve s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili predati osobno, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Za javni poziv“.
 
 
Nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.
 
 
Nadopuna dokumentacije dostavljena izvan gore navedenoga roka neće se uzimati u obzir.
 
 
OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:
 
1. Zahtjev za upis djeteta (podići u Dječjem vrtiću ili na internet stranicama Dječjeg vrtića https://www.vrtic-maslacak-belisce.hr)
 
2. Preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)
 
3. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta (ne starije od 12 mjeseci) ili preslike osobnih iskaznica roditelja
 
 
Za djecu s poteškoćama u razvoju prilaže se i preslika nalaza i mišljenja tijela vještačenja ili rješenja centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju.
 
 
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU (prilažu se u preslikama):
 
-          za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
 
-          za dijete oba zaposlena roditelja - elektronički zapisi odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrde o zaposlenju izdane od poslodavca ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva
 
-          za dijete jednog zaposlenog roditelja - elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva
 
-          za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) - elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva i presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 
-          za dijete samohranog zaposlenog roditelja - elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva i dokazi o samohranosti: rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
 
-          za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi - rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 
-          za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 
-          za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih za dijete
 
-          za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu
 
 
Uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku podnosi se i ovjereni prijevod.
 
 
Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića u roku od 30 dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva.
 
 
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od objave iste podnijeti žalbu Upravnom vijeću.
 
 
Upravno vijeće rješava o žalbama u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu odlukom koja je konačna.
 
 
Nakon što rezultati upisa budu konačni, roditelji su obvezni doći potpisati ugovor o pružanju i korištenju usluga s Dječjim vrtićem te dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta.
 
 
Podnošenjem prijave na Javni poziv, pristupnici Javnog poziva izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.
 
 
Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 031/663-755, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
 
Predsjednica Upravnog vijeća:
 
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.

11. 9. 2019
REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 601-05/19-01/16
URBROJ: 2185/16-04-19-9
Belišće, 9. rujna 2019. godine
Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 24. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Maslačak” Belišće (Službeni glasnik grada Belišća br. 4/14, 4/18, 5/18 i 5/19), Upravno vijeće na 1. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 9. rujna 2019. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje
J A V N I   P O Z I V
za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
radi popunjavanja mjesta koja su se oslobodila
za pedagošku 2019./2020. godinu
Upravno vijeće raspisuje Javni poziv za upis djece u sljedeće odgojno-obrazovne skupine Dječjeg vrtića u kojima su se oslobodila mjesta:
-  za mlađu jasličku skupinu – cjelodnevni program u matičnom vrtiću u Belišću, djeca od 1 do 2 godine života, za 1 oslobođeno mjesto
- za mješovitu vrtićku skupinu – poludnevni program u matičnom vrtiću u Belišću, djeca od 4 godine do polaska u školu, za 1 oslobođeno mjesto
- za mješovitu stariju vrtićku skupinu – cjelodnevni program u područnom vrtiću u Petrijevcima, djeca od 5 godina do polaska u školu, za 1 oslobođeno mjesto
ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE:
OD 11. RUJNA 2019. DO 19. RUJNA 2019. GODINE
Zahtjeve s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili predati osobno, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Za javni poziv“.
Nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.
Nadopuna dokumentacije dostavljena izvan gore navedenoga roka neće se uzimati u obzir.
OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:
1. Zahtjev za upis djeteta (podići u Dječjem vrtiću ili na internet stranicama Dječjeg vrtića https://www.vrtic-maslacak-belisce.hr)
2. Preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)
3. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta (ne starije od 12 mjeseci) ili preslike osobnih iskaznica roditelja
Za djecu s poteškoćama u razvoju prilaže se i preslika nalaza i mišljenja tijela vještačenja ili rješenja centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju.
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU (prilažu se u preslikama):
-          za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
-          za dijete oba zaposlena roditelja - elektronički zapisi odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrde o zaposlenju izdane od poslodavca ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva
-          za dijete jednog zaposlenog roditelja - elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva
-          za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) - elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva i presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
-          za dijete samohranog zaposlenog roditelja - elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva i dokazi o samohranosti: rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
-          za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi - rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
-          za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
-          za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih za dijete
-          za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu
Uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku podnosi se i ovjereni prijevod.
Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića u roku od 30 dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od objave iste podnijeti žalbu Upravnom vijeću.
Upravno vijeće rješava o žalbama u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu odlukom koja je konačna.
Nakon što rezultati upisa budu konačni, roditelji su obvezni doći potpisati ugovor o pružanju i korištenju usluga s Dječjim vrtićem te dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta.
Roditelji djece koja su primljena u područni vrtić u Petrijevcima dužni su prilikom potpisivanja ugovora uplatiti i akontaciju (predujam).
Podnošenjem prijave na Javni poziv, pristupnici Javnog poziva izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.
Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 031/663-755, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.

22. 5. 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
 
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
 
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
 
31551 BELIŠĆE
 
KLASA: 601-05/19-01/10
 
URBROJ: 2185/16-04-19-5
 
Belišće, 21. svibnja 2019. godine
 
 
Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Maslačak” Belišće (Službeni glasnik grada Belišća br. 4/14, 4/18 i 5/18), Upravno vijeće na 18. sjednici za pedagošku 2018./2019. godinu, održanoj dana 21. svibnja 2019. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje
 
J A V N I   P O Z I V
 
za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
 
za pedagošku 2019./2020. godinu

 
ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE:
 

OD 22. SVIBNJA 2019. DO 7. LIPNJA 2019. GODINE

 
 
PONEDJELJKOM, UTORKOM I PETKOM U VREMENU OD 7,00 DO 15,00 SATI TE SRIJEDOM I ČETVRTKOM U VREMENU OD 11,00 DO 19,00 SATI OSOBNIM DOLASKOM U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE, VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2, 31551 BELIŠĆE.

( preuzmi dokument )


Povratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik