Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

Natjecaji

DOKUMENTI
14. 1. 2019
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

 
Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i
 
članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće,
 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak raspisuje


 
NATJEČAJ
 
ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE - VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE
 
NA ODREĐENO VRIJEME
 
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
 
 
- 1 odgojitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto rada   
 
  u Bizovcu i Brođancima
 
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste,
 
 odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim  
 
  propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog
 
 odgoja
 
-VSS, VŠS, integrirani preddiplomski i diplomski studij razredne nastave ili diplomski     
 
 sveučilišni  studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240    
 
  ECTS bodova ili dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema      
 
- položen stručni ispit   
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
-  zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
-  da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi   
 
    kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i      
 
    obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 
- uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
-dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 14. siječnja 2019. godine na adresu:  
Dječji vrtić Maslačak Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

 
Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.
 
 
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.
KLASA: 112-03/ 19-01/01                                                                                        
URBROJ: 2185/16-02-19-01                                         
 
Belišće, 14. siječnja 2019. godine                                                                       

14. 1. 2019
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće raspisuje

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE - VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE
 NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
- 1 odgojitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto rada   
 Belišće.
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste,
 odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim  
  propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog
  odgoja
-VSS, VŠS, integrirani preddiplomski i diplomski studij razredne nastave ili diplomski     
 sveučilišni  studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240    
ECTS bodova, ili dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema     
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi   
  kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i      
obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave
 natječaja odnosno od 14. siječnja 2019. godine na adresu:
 Dječji vrtić Maslačak Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: „Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj,pristupnici Natječaja izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.

KLASA: 112-03/ 19-01/01                                                   
URBROJ: 2185/16-02-19-02                                        
Belišće, 14. siječnja 2019. godine                               
14. 1. 2019
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

 
Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće raspisuje

                                                               

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
              ODGOJITELJA/ICE- VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE
NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
- 1 odgojitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto     
   rada Gat.
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno    
 studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i
  završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolsko odgoja
-VSS, VŠS, integrirani preddiplomski i diplomski studij razredne nastave ili diplomski     
  sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240    
  ECTS bodova ili dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema      
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi   
  kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i      
obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju( ne starije od 6 mjeseci )
- uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)   
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave   
  natječaja odnosno od 14. siječnja 2019. godine na adresu:
Dječji vrtić Maslačak Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.

KLASA: 112-03/19-01/01                                                       
URBROJ: 2185/16-02-19-03                                             
Belišće, 14. siječnja 2019. godine                                                      
14. 1. 2019
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

 
Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, raspisuje
N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO
VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
- 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati mjesečno), novootvoreni poslovi,    
  mjesto rada Belišće
Uvjeti za radno mjesto voditelja/ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste,    
 odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim  
 propisima, kao i završen diplomski studij ili specijalistički studij Teološkog fakulteta
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi
  kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i
 obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje da se ne vodi  prekršajni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana
objave Natječaja od 14. siječnja 2019. godine na adresu:  
Dječji vrtić Maslačak Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto voditelja/ice kraćeg programa katoličkog vjerskog odgoja, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.
                                                 
KLASA: 112-03/19-01/01                                                  
URBROJ: 2185/16-02-19-04                                        
Belišće, 14. siječnja 2019. godine                                       
14. 1. 2019
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

 
Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće raspisuje


NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
- 1 odgojitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno ) povećan opseg posla
  mjesto rada u Gatu.
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste
odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim
propisima, kao i završen sveučilišnidiplomski studij ili specijalistički studij predškolskog
odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi
 kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i
 obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
-uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana     
 objave natječaja od 14. siječnja 2019. godine na adresu:
 Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne   smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak Belišće, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.

KLASA: 112-02/19-01/01                                               
URBROJ: 2185/16-02-19-01                                       
Belišće, 14. siječnja 2019. godine                                                          
Povratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik