Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

Natjecaji

DOKUMENTI
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE
18. 10. 2018


Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na svojoj 3. sjednici raspisuje

   NATJEČAJ
 ZA RADNO MJESTO ZDRAVSTVENOG VODITELJA /ICE
  DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE

1 izvršitelj /ica  na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena za porodiljni dopust, mjesto  rada Belišće.
Uvjeti za radno mjesto zdravstvenog voditelja /ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij         kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i  završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost  potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela  te da se protiv osobe ne vodi kazneni i
 prekršajni postupak za djela propisana čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti :
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi  (preslika)
- domovnica (preslika)
- potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: „Natječaj za radno mjesto zdravstvenog voditelja /ice, ne otvarati“.
Osoba koja nije podnijela  pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 601-05/18-01/01
URBROJ: 2185/16-04-18-77
Belišće, 17.listopada 2018. godine                                                                         

Predsjednica Upravnog vijeća :
                                                                                             Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec. v.r.

Povratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik