Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

Natjecaji

DOKUMENTI
11. 2. 2019
  • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
Vijenac dr. Franje Tuđmana 2
31551 Belišće
Klasa: 112-01/19-01/4
Urbroj: 2185/16-04-19-1
U Belišću, 11. veljače 2019. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 12. sjednici održanoj dana 11. veljače
2019. donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
 N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
- 1 odgojitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena za zaposlenicu na rodiljnom/porodiljnom dopustu, puno radno vrijeme, mjesto rada Bizovac
POTREBNI STRUČNI UVJETI:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi
 kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i
 obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.)
b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)
- potvrda o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (elektronički zapis)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće
ili predati osobno u Dječjem vrtiću u Belišću na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto - odgojitelja/ice, ne otvarati“.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak Belišće, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici Vrtića i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
  Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
 
11. 2. 2019
  • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
Vijenac dr. Franje Tuđmana 2
31551 Belišće
Klasa: 112-01/19-01/4
Urbroj: 2185/16-04-19-3
U Belišću, 11. veljače 2019. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 12. sjednici održanoj dana 11. veljače
2019. donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
 N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO TAJNIKA/ICE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
- 1 tajnik/ica na određeno vrijeme – do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, puno radno vrijeme, mjesto rada Belišće
POTREBNI STRUČNI UVJETI:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.
Uvjeti za radno mjesto tajnika/ice su:
- VSS - diplomirani pravnik/magistar prava ili
- VŠS - upravni pravnik/ica
- stručni/a prvostupnik/prvostupnica javne uprave
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da osoba nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.)
b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4.)
- potvrdu o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće
ili predati osobno u Dječjem vrtiću u Belišću na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto – tajnika/ice, ne otvarati“.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak Belišće, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici Vrtića i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
  Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
   
11. 2. 2019
  • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

 
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
 
Vijenac dr. Franje Tuđmana 2
 
31551 Belišće
 
 
Klasa: 112-01/19-01/4
 
Urbroj: 2185/16-04-19-2
 
 
U Belišću, 11. veljače 2019. godine
 
 
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 12. sjednici održanoj dana 11. veljače
 
2019. donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
 
 
 N A T J E Č A J
 
ZA RADNO MJESTO ZDRAVSTVENOG/NE VODITELJA/ICE
 
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
 
 
- 1 zdravstveni/na voditelj/ica na određeno vrijeme – do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, puno radno vrijeme, mjesto rada Belišće
 
 
POTREBNI STRUČNI UVJETI:
 
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.
 
 
Uvjeti za radno mjesto zdravstvenog/ne voditelja/ice su:
 
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva
 
- položen stručni ispit
 
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
 
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
 
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi
 
 kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i
 
 obrazovanju
 
 
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
 
- životopis
 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom
 
odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
 
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.)
 
b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4.)
 
- potvrdu o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis)
 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
 
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
 
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
 
Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće
 
 
ili predati osobno u Dječjem vrtiću u Belišću na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto – zdravstvenog/ne voditelja/ice, ne otvarati“.
 
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
 
 
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak Belišće, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
 
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici Vrtića i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 
 
 
 
 
  Upravno vijeće
 
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
 
   
 
28. 1. 2019
  • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

 
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
 
Vijenac dr.Franje Tuđmana 2
 
31551 Belišće
 
 
Klasa: 112-01/19-01/2
 
Urbroj: 2185/16-04-19-4
 
 
U Belišću, 28. siječnja 2019. godine
 
 
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici održanoj dana 18. siječnja
 
2019. donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
 
 
 N A T J E Č A J
 
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE
 
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
 
u svrhu provedbe projekta „Maslačak – prijatelj djece“
 
financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda
 
 
 
- 3 odgojitelja/ice na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto rada u Belišću
 
 
POTREBNI STRUČNI UVJETI:
 
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.
 
 
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:
 
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
 
- položen stručni ispit
 
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
 
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
 
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi
 
 kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i
 
 obrazovanju
 
 
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
 
- životopis
 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom
 
odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
 
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.)
 
b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)
 
- potvrda o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (elektronički zapis)
 
 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
 
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
 
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
 
Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće
 
 
ili predati osobno u Dječjem vrtiću u Belišću na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto - odgojitelja/ice, ne otvarati“.
 
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
 
 
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak Belišće, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
 
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.
 
 
 
 
 
Upravno vijeće
 
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
 

 
28. 1. 2019
  • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
Vijenac dr.Franje Tuđmana 2
31551 Belišće
Klasa: 112-01/19-01/2
Urbroj: 2185/16-04-19-3
U Belišću, 28. siječnja 2019. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici održanoj dana 18. siječnja
2019. donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
 N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
u svrhu provedbe projekta „Maslačak – prijatelj djece“
financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda
- 1 odgojitelj/ica na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto rada u Petrijevcima
POTREBNI STRUČNI UVJETI:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi
 kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i
 obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.)
b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)
- potvrda o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (elektronički zapis)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće
ili predati osobno u Dječjem vrtiću u Belišću na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto - odgojitelja/ice, ne otvarati“.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak Belišće, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.
Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće

    
28. 1. 2019
  • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
Vijenac dr.Franje Tuđmana 2
31551 Belišće
Klasa: 112-01/19-01/2
Urbroj: 2185/16-04-19-7
U Belišću, 28. siječnja 2019. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici održanoj dana 18. siječnja
2019. donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
 N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO VOZAČA/ICE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
u svrhu provedbe projekta „Maslačak – prijatelj djece“
financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda
- 1 vozač/ica na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto rada u Belišću
POTREBNI STRUČNI UVJETI:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Uvjeti za radno mjesto vozača/ice su:
- SSS
- položen vozački ispit B kategorije
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju
Uz pismenu prijavu na Natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.)
b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)
- potvrdu o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (elektronički zapis)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće
ili predati osobno u Dječjem vrtiću u Belišću na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto - vozača/ice ne otvarati“.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak Belišće, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.
Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće


28. 1. 2019
  • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
Vijenac dr.Franje Tuđmana 2
31551 Belišće
Klasa: 112-01/19-01/2
Urbroj: 2185/16-04-19-6
U Belišću, 28. siječnja 2019. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici održanoj dana 18. siječnja
2019. donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
 N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO VODITELJA/ICE PROJEKTA
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
u svrhu provedbe projekta „Maslačak – prijatelj djece“
financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda
- 1 voditelj/ica projekta na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto rada u Belišću
Uvjeti za radno mjesto voditelja/ice projekta su:
- SSS
- poznavanje rada na računalu
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.)
b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)
- potvrda o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (elektronički zapis)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće
ili predati osobno u Dječjem vrtiću u Belišću na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto - voditelja/ice projekta, ne otvarati“.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak Belišće, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.
Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće

28. 1. 2019
  • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
Vijenac dr.Franje Tuđmana 2
31551 Belišće
Klasa: 112-01/19-01/2
Urbroj: 2185/16-04-19-2
U Belišću, 28. siječnja 2019. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici održanoj dana 18. siječnja
2019. donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
 N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
u svrhu provedbe projekta „Maslačak – prijatelj djece“
financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda
- 1 odgojitelj/ica na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto rada u Gatu
POTREBNI STRUČNI UVJETI:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi
 kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i
 obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.)
b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)
- potvrda o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (elektronički zapis)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće
ili predati osobno u Dječjem vrtiću u Belišću na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto - odgojitelja/ice, ne otvarati“.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak Belišće, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.
Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće

28. 1. 2019
  • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
Vijenac dr.Franje Tuđmana 2
31551 Belišće
Klasa: 112-01/19-01/2
Urbroj: 2185/16-04-19-1
U Belišću, 28. siječnja 2019. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici održanoj dana 18. siječnja
2019. donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
 N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
u svrhu provedbe projekta „Maslačak – prijatelj djece“
financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda
- 1 odgojitelj/ica na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto rada u Bizovcu
POTREBNI STRUČNI UVJETI:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi
 kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i
 obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.)
b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)
- potvrda o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (elektronički zapis)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće
ili predati osobno u Dječjem vrtiću u Belišću na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto - odgojitelja/ice, ne otvarati“.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak Belišće, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.
Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće

28. 1. 2019
  • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
Vijenac dr.Franje Tuđmana 2
31551 Belišće
Klasa: 112-01/19-01/2
Urbroj: 2185/16-04-19-5
U Belišću, 28. siječnja 2019. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici održanoj dana 18. siječnja
2019. donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
 N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO KOORDINATORA/ICE PROJEKTA
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
u svrhu provedbe projekta „Maslačak – prijatelj djece“
financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda
- 1 koordinator/ica projekta na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto rada u Belišću
Uvjeti za radno mjesto koordinatora/ice projekta su:
- SSS
- poznavanje rada na računalu
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.)
b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)
- potvrda o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (elektronički zapis)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće
ili predati osobno u Dječjem vrtiću u Belišću na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto - koordinatora/ice ne otvarati“.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak Belišće, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.
Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće

    
14. 1. 2019
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

 
Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i
 
članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće,
 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak raspisuje


 
NATJEČAJ
 
ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE - VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE
 
NA ODREĐENO VRIJEME
 
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
 
 
- 1 odgojitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto rada   
 
  u Bizovcu i Brođancima
 
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste,
 
 odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim  
 
  propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog
 
 odgoja
 
-VSS, VŠS, integrirani preddiplomski i diplomski studij razredne nastave ili diplomski     
 
 sveučilišni  studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240    
 
  ECTS bodova ili dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema      
 
- položen stručni ispit   
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
-  zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
-  da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi   
 
    kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i      
 
    obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 
- uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
-dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 14. siječnja 2019. godine na adresu:  
Dječji vrtić Maslačak Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

 
Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.
 
 
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.
KLASA: 112-03/ 19-01/01                                                                                        
URBROJ: 2185/16-02-19-01                                         
 
Belišće, 14. siječnja 2019. godine                                                                       

14. 1. 2019
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće raspisuje

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE - VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE
 NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
- 1 odgojitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto rada   
 Belišće.
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste,
 odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim  
  propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog
  odgoja
-VSS, VŠS, integrirani preddiplomski i diplomski studij razredne nastave ili diplomski     
 sveučilišni  studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240    
ECTS bodova, ili dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema     
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi   
  kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i      
obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave
 natječaja odnosno od 14. siječnja 2019. godine na adresu:
 Dječji vrtić Maslačak Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: „Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj,pristupnici Natječaja izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.

KLASA: 112-03/ 19-01/01                                                   
URBROJ: 2185/16-02-19-02                                        
Belišće, 14. siječnja 2019. godine                               
14. 1. 2019
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

 
Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće raspisuje

                                                               

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
              ODGOJITELJA/ICE- VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE
NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
- 1 odgojitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto     
   rada Gat.
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno    
 studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i
  završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolsko odgoja
-VSS, VŠS, integrirani preddiplomski i diplomski studij razredne nastave ili diplomski     
  sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240    
  ECTS bodova ili dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema      
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi   
  kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i      
obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju( ne starije od 6 mjeseci )
- uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)   
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave   
  natječaja odnosno od 14. siječnja 2019. godine na adresu:
Dječji vrtić Maslačak Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.

KLASA: 112-03/19-01/01                                                       
URBROJ: 2185/16-02-19-03                                             
Belišće, 14. siječnja 2019. godine                                                      
14. 1. 2019
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

 
Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, raspisuje
N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO
VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
- 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati mjesečno), novootvoreni poslovi,    
  mjesto rada Belišće
Uvjeti za radno mjesto voditelja/ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste,    
 odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim  
 propisima, kao i završen diplomski studij ili specijalistički studij Teološkog fakulteta
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi
  kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i
 obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje da se ne vodi  prekršajni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana
objave Natječaja od 14. siječnja 2019. godine na adresu:  
Dječji vrtić Maslačak Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto voditelja/ice kraćeg programa katoličkog vjerskog odgoja, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.
                                                 
KLASA: 112-03/19-01/01                                                  
URBROJ: 2185/16-02-19-04                                        
Belišće, 14. siječnja 2019. godine                                       
14. 1. 2019
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

 
Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće raspisuje


NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
- 1 odgojitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno ) povećan opseg posla
  mjesto rada u Gatu.
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste
odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim
propisima, kao i završen sveučilišnidiplomski studij ili specijalistički studij predškolskog
odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi
 kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i
 obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
-uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana     
 objave natječaja od 14. siječnja 2019. godine na adresu:
 Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne   smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak Belišće, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.

KLASA: 112-02/19-01/01                                               
URBROJ: 2185/16-02-19-01                                       
Belišće, 14. siječnja 2019. godine                                                          
Povratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik