Javni Poziv za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, radi popunjavanja mjesta za pedagošku 2022./2023.

REPUBLIKA HRVATSKADJEČJI VRTIĆ MASLAČAK,BELIŠĆE KLASA: 601-05/22-01/17URBROJ: 2185-16-04-22-03Belišće, 2. rujna 2022. godine Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 24. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, KLASA: 601-05/20-01/15, URBROJ: 2185/16-04-20-9, od 6. listopada 2020. godine, Odluke […]