Javna nabava

Na temelju članka 13. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi (NN90/11,83/13,143/13,13/14, ravnatelj Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, daje sljedeću

IZJAVU o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

( preuzmi dokument )