Naši programi i cijene

Podijeli s prijateljima

Na temelju odluka Gradskog vijeća Grada Belišća (KLASA:601-01/02-01/02 URBROJ:2185/02-1-18-30 od 05.lipnja 2018.godine) i ( KLASE: 601-01/02-01/02, URBROJ: 2185/02-01/06 od 06. kolovoza 2002. godine) Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Masačak, Belišće i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na svojoj 18. sjednici održanoj dana 06. srpnja 2018. godine utvrđuje Cjenik usluga Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.