Natječaj za odgajatelja/icu

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 231551 BELIŠĆE KLASA: 112-05/22-01/36URBROJ: 2185-16-04-22-01Belišće, 2. rujna 2022. godine Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19, 57/22) i čl. 45. točke 3. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Klasa: 012-03/19-01/01, Urbroj: 2185/16-04-19-01 od 5. ožujka 2019. godine, Upravno vijeće na […]