OBJAVE JAVNIH NADMETANJA:

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na svojoj 3. sjednici raspisuje


   NATJEČAJ 

ZA RADNO MJESTO ZDRAVSTVENOG VODITELJA /ICE  DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE


1 izvršitelj /ica  na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena za porodiljni dopust, mjesto  rada Belišće.

Uvjeti za radno mjesto zdravstvenog voditelja /ice su:

– VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij         kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i  završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.

– položen stručni ispit

– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

– zdravstvena sposobnost  potrebna za obavljanje poslova

– da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela  te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti :

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi  (preslika)

– domovnica (preslika)

– potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće


Prijave moraju sadržavati naznake: „Natječaj za radno mjesto zdravstvenog voditelja /ice, ne otvarati“.

Osoba koja nije podnijela  pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 601-05/18-01/01

URBROJ: 2185/16-04-18-77

Belišće, 17.listopada 2018. godine   

                                                                      
Predsjednica Upravnog vijeća :                                                                                            

Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec. v.r.