DAN IGARA – 22. rujna Važnost igre za dječji rast i razvoj Konvencija o pravima djeteta, članak 31. „Države-potpisnice priznaju pravo djeteta na odmor i slobodno vrijeme, na igru i rekreaciju koji odgovaraju starosti djeteta i na slobodno učešće u kulturnom životu i umjetnostima.“

Igra je prvi način učenja o sebi, drugima i okolini, a ujedno i najvažnija djetetova aktivnost od najranije dobi. Kao takva predstavlja važan dio odrastanja i formiranja osobnosti djeteta.Od rođenja, dijete istražuje svijet i otkriva svoje mogućnosti. Vrlo je važno omogućiti mu da zadovoljava svoju znatiželju. Najbolje učimo putem onoga što vidimo, čujemo, kušamo, dodirujemo, […]