NATJEČAJI – ODLUKE – OBJAVE

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak raspisuje

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE – VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLENA ODREĐENO VRIJEMEDJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
  

– 1 odgojitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto rada      u Bizovcu i Brođancima 

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:
– VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste,  odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim     propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog  odgoja -VSS, VŠS, integrirani preddiplomski i diplomski studij razredne nastave ili diplomski       sveučilišni  studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240       ECTS bodova ili dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema       

– položen stručni ispit   
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
–  zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
–  da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi        kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i           obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika)
– domovnicu (preslika domovnice)
– potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) – uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
-dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 14. siječnja 2019. godine na adresu:  
Dječji vrtić Maslačak Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

 Prijave moraju sadržavati naznake: ”Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati”.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.  Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.
KLASA: 112-03/ 19-01/01                                                                                        
URBROJ: 2185/16-02-19-01                                          

Belišće, 14. siječnja 2019. godine