NATJEČAJI – ODLUKE – OBJAVE

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE

Vijenac dr.Franje Tuđmana 231551 Belišće

Klasa: 112-01/19-01/2

Urbroj: 2185/16-04-19-5

U Belišću, 28. siječnja 2019. godine

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici održanoj dana 18. siječnja 2019. donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje: 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO KOORDINATORA/ICE PROJEKTA

DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE

u svrhu provedbe projekta „Maslačak – prijatelj djece“financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda

– 1 koordinator/ica projekta na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto rada u Belišću

Uvjeti za radno mjesto koordinatora/ice projekta su:

– SSS- poznavanje rada na računalu

– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova

– da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)

– dokaz o stručnoj spremi (preslika)

– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskomodgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.)

b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)- potvrda o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (elektronički zapis)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

ili predati osobno u Dječjem vrtiću u Belišću na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto – koordinatora/ice ne otvarati“.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak Belišće, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, na web stranici vrtića i na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje.

Upravno vijeće

Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće