Objave javnih nadmetanja :

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 I 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


– 2 odgojitelja/ice na određeno – puno radno vrijeme
– 1 odgojitelj/ica na određeno – pola radnog vremena

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni
 diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
– položen stručni ispit
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
– da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba predložiti:

– dokaz o stručnoj spremi (preslika)
– domovnicu (preslika domovnice)
– potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
– uvjerenje o nekažnjavanju
– životopis
– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja odnosno 14.01.2015. godine na:
– adresu   –    Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Radnička 4, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ”Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati”.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku


KLASA: 601-05/15-01/01
URBROJ: 2185/16-4-15-03       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 13. siječnja 2015. godine.    Karolina Štefan Bugarinović  v.r.

31.12.2014

Na temelju članaka 45. Statuta i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO
DOMAR – LOŽAČ
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


Za domara – ložača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 52. stavak 7. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, a to su:

SSS – tehničkog usmjerenja
najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
osposobljenost za ložača centralnog grijanja
položen vozački ispit “B” kategorije
zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba predložiti:

dokaz o školskoj i stručnoj spremi (preslika)
domovnicu (preslika domovnice)
potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
uvjerenje o nekažnjavanju
životopis
dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije (preslika)
dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na:

adresu   –    Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Radnička 4, 31551 Belišće
Prijave moraju sadržavati naznake: ”Natječaj za radno mjesto Domar – ložač”, ”Ne otvarati”.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku


Ur.broj:000/14         Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće: 31. prosinca 2014. god.    Karolina Štefan Bugarinović  v.r.

25.08.2014

   Temeljem članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“
    broj 10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić “Maslačak” Belišće objavljuje dana 25. kolovoza 2014. godine

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja-pripravnika
– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 1. godine, rad na puno radno vrijeme

Potrebni uvjeti:
VŠS – odgojitelj/ica predškolske djece, te ispunjenje ostalih uvjeta propisanih Zakonom o
predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnikom o
vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem
vrtiću (NN 137/97).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:
– dokaz o državljanstvu – presliku osobne iskaznice ili domovinice
– dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome
– uvjerenje Općinskog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– presliku radne knjižice i potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
 evidentiranom u matičnoj evidenciji
– životopis

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić “Maslačak”,
Radnička 4 31551 Belišće 
s naznakom „ ZA NATJEČAJ- ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE “,
u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ovaj Natječaj je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića
Maslačak i web stranicama vrtića dana 25. kolovoza 2014. godine.

Ravnatelj
Zdenko Glasovac, prof
U Belišću, 25.08.2014.