Objave javnih nadmetanja :

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Sukladno čl.26. stavka 2.  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl.10.stavka 3. i 4. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na 4. Sjednici održanoj 13.11.2015. objavljuje


NATJEČAJ


Objavljuje se natječaj za tajnika / tajnice,  m / ž,  i to:
na neodređeno, pola radnog vremena, 20 sati tjedno- 1 izvršitelj / izvršiteljica

UVIJETI:

Prema članku 24. I 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. I 94/13.) i

Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)

Posebni uvjeti Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak i to:
– VSS – diplomirani pravnik/magistra prava
– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
– za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 2 mjeseca

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

 • zamolba
 • životopis
 • preslik domovnice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjereni preslik ili original), VSS
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

    a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25.st2)
    b) uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4)

 • elektronički zapis o radno pravnom statusu u matičnoj evidenciji HZMO
 • preslik osobne iskaznice


Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
RADNIČKA 4, 31551 BELIŠĆE

Sa naznakom „ NE OTVARAJ  natječaj za tajnika / tajnicu “

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Natječaj traje od 13.11.2015. do 27.11.2015.

U Belišću, 13. Studenog 2015.god
KLASA:112-02/15-01/02
URBROJ:2185/16-4-15-5                                                                                  

Predsjednik Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović

13. studenoga 2015.


Sukladno čl. 26. stavka 2.  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07,94/13) i čl. 10. stavka 3. i 4.Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na 4. sjednici održanoj 13. studenog 2015. godine objavljuje


NATJEČAJ

Objavljuje se natječaj za odgojitelja / odgojiteljice,  m/ž,  i to:
na neodređeno puno radno vrijeme -2 izvršitelja / izvršiteljice
na neodređeno pola radnog vremena – 1 izvršitelj / izvršiteljica

UVJETI:
prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i
Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

 Posebni uvjeti  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, Maslačak i to:
– VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim
 propisima, kao i završni sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
– položen stručni ispit
– radno iskustvo – 1 godina u struci
– za oglašena radna mjesta utvrđuje se probni rad u trajanju 2 mjeseca

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

 • zamolba
 • životopis
 • preslik domovnice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( ovjereni preslik ili original), VŠS, VSS
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:

    a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl. 25.st.2)
    b) uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak( čl.25.st.4) Zakona

 • elektronički zapis o radnom pravnom statusu u matičnoj evidenciji HZMO
 • preslik osobne iskaznice


Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
RADNIČKA 4, 31551 BELIŠĆE

Sa naznakom ” NE OTVARAJ natječaj za odgajatelja / odgajateljica”

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne dostavljene prijave neće se razmatrati.

Natječaj traje od 13.11.2015. do 27.11.2015.

U Belišću, 13. studenog 2015. godine  
KLASA: 112-02/15/01/02                                                   
URBROJ:2185/16-4-15-4                                                                                                            

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović

13. studenoga 2015.Sukladno čl.26. stavka 2. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 10. stavka 3. i 4. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na 4. Sjednici održanoj 13.11.2015. objavljuje


NATJEČAJ

Objavljuje se natječaj za zdravstvenog voditelja / voditeljica,  m/ž,  i to:
na neodređeno radno vrijeme,  20 sati tjedno, 1 izvršitelj / izvršiteljica

UVIJETI:
Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. I 94/13.) i
Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.).
Posebni uvjeti iz Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, i to:
– VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s
 ranijim propisima,
– 1 godina radnog staža u struci
– položen stručni ispit
– za oglašeno radno mjesto probni rad u trajanju 2 mjeseca

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

 • zamolba
 • životopis
 • preslik domovnice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjereni preslik ili original) VŠS
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

    a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25.st.2)
    b) uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak      

 • elektronički zapis o radno pravnom statusu u matičnoj evidenciji HZMO
 • preslik osobne iskaznice


Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
RADNIČKA 4, 31551 BELIŠĆE

Sa naznakom „ NE OTVARAJ  natječaj za zdravstveni voditelj / voditeljica“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Natječaj traje od 13.11.2015. do 27.11.2015.

U Belišću, 13. Studenoga 2015.god
KLASA:112-02/15-01/02      
URBROJ:2185/16-4-15-3

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović

13. studenoga 2015.


Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 10. stavka 3. i 4.Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na 4. Sjednici održanoj 13.11.2015. objavljuje


NATJEČAJ

Objavljuje se natječaj za stručnog suradnika – psihologa / psihologinje,  m/ž,  i to:  
na neodređeno pola radnog vremena,  20 sati tjedno, 1 izvršitelj / izvršiteljica

UVIJETI:
Prema članku 24. I 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. I 94/13.) i

Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)

Posebni uvjeti iz Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, i to:
– VSS, profesor psihologinje ili diplomirani psiholog, odnosno magistar/a psihologinje
– završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij psihologinje
– položen stručni ispit
– 1 godina radnog iskustva u struci

za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju 2 mjeseca

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

 • zamolba
 • životopis
 • preslik domovnice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjereni preslik ili original), VSS
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:

    a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kaznenii postupak (čl. 25.st2)
    b) uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4) Zakona

 • elektronički zapis o radno pravnom statusu u matičnoj evidenciji HZMO
 • preslik osobne iskaznice


Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
RADNIČKA 4, 31551 BELIŠĆE

Sa naznakom „ NE OTVARAJ  natječaj za psihologa / psihologinja“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Natječaj traje od 13.11.2015. do 27.11.2015.

U Belišću, 13. Studenog 2015.god
KLASA:112-02/15-01/02      
URBROJ:2185/16-4-15-6
                                                                     

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović