OBJAVE JAVNIH NADMETANJA:

Podijeli s prijateljima

Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisujeN A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO SPREMAČ / ICA
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE –  1 spremač/ica na neodređeno – puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, novootvoreni poslovi
    mjesto rada u Belišću. 
Uvjeti za radno mjesto spremač/ica su:

–  SSS,OŠ –  najmanje jedna godina radnog iskustva –  zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
–  da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi        kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i    obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba predložiti:
–  životopis
–  dokaz o stručnoj spremi (preslika)
–  domovnicu (preslika domovnice)
–  potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
–  uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne   starije od 6 mjeseci)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na:
– adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće
Prijave moraju sadržavati naznake: ”Natječaj za radno mjesto spremač/ica , ne otvarati”.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/18-01/04
URBROJ: 2185/16-02-18-01                                           Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 21. lipnja 2018.godine                              Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.