Objave javnih nadmetanja :

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje

N A T J E Č A J  

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


–   1 odgojitelj/ica na neodređeno – ne puno radno vrijeme- 20 sati tjedno, upražnjeni poslovi

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

–   VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni   diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
–   položen stručni ispit
–   najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
–   zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
–   da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis
–   dokaz o stručnoj spremi (preslika)
–   domovnicu (preslika domovnice)
–   potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
–   uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
–   dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 23. kolovoza 2016. godine na:
–  adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ”Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati”.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.  

KLASA: 053-01/16-01/04
URBROJ: 2185/16-02-16-01                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 23. kolovoza 2016. godine.                                        Karolina Štefan Bugarinović, v.r.