Objave javnih nadmetanja :

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
VODITELJA/ICE PROGRAMA KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


– 1 izvršitelj na određeno – nepuno radno vrijeme- 20 sati mjesečno, novootvoreni poslovi

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen diplomski studij ili specijalistički studij Teološkog fakulteta
– položen stručni ispit
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
– da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika)
– domovnicu (preslika domovnice)
– potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
– uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 28. rujna 2016. godine na:
– adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ”Natječaj za radno mjesto voditelja/ice programa katoličkog vjerskog odgoja, ne otvarati”.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/16-01/05
URBROJ: 2185/16-02-16-01                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 28. rujna 2016. godine.                                               Karolina Štefan Bugarinović, v.r.