ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće na 9. sjednici za pedagošku 2021./2022. godinu održanoj dana 21. siječnja 2022. godine, na temelju članka. 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br:10/97,107/07,94/13, 98/19), donosi

ODLUKU O

PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Poništava se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto vozača/ice, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta „Maslačak – prijatelj djece 2“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, UP.02.2.2.16, nepuno radno vrijeme od 33 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću.

Članak 2.

Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke poništava se iz razloga što je naknadno utvrđeno da u natječaju KLASA: 112-05/22-01/13, URBROJ: 2185-16-04-22-1, objavljenog dana 11. siječnja 2022. godine pod dokazima koje kandidati trebaju priložiti uz pisanu prijavu nije navedena “važeća vozačka dozvola”, a koja je uvjet za navedeno radno mjesto.

Članak 3.

Ova Odluka dostavit će se svim kandidatima natječaja te će biti objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 601-05/22-01/03

URBROJ: 2185/16-04-21-12

Belišće, 21. siječnja 2022. godine

Predsjednica Upravnog vijeća

Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.,v.r.