ODLUKA O PONIŠTENJU – POMOĆNA KUHARICA NA NEODREĐENO VRIJEME

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće na 4. sjednici za pedagošku 2021./2022. godinu održanoj dana 12. studenoga 2021. godine, na temelju članka. 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br:10/97,107/07,94/13, 98/19), donosi

ODLUKU O 

PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Poništava se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto pomoćnog kuhara/ice – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad od dva mjeseca koji je trajao od 15. do 25. listopada 2021. godine.

Članak 2.

Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke poništava se iz razloga što je naknadno utvrđeno da Financijskim planom za 2021. godinu, KLASA: 400-02/21-01/01, URBROJ: 2185/16-03-21-3, od 14. listopada 2021. godine, nisu osigurana dostatna financijska sredstava za ukupne troškove plaće za zapošljavanje na radnom mjestu iz članka 1. ove Odluke. 

Uslijed okolnosti iz prethodnog stavka ovoga članka, obavljanje poslova radnog mjesta pomoćnog kuhara/ice osigurat će se preraspodjelom između postojećih zaposlenika.

Članak 3.

Ova Odluka dostavit će se svim kandidatima natječaja te će biti objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.

Članak  4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 601-05/21-01/21

URBROJ: 2185/16-04-21-09

Belišće, 12. studenoga 2021. godine

Predsjednica Upravnog vijeća

Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.