JAVNI POZIV za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće radi popunjavanja mjesta za pedagošku 2021./2022. godinu

Podijeli s prijateljima

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
KLASA: 601-05/22-01/09
URBROJ: 2185-16-04-22-06
Belišće, 25. travnja 2022. godine

Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 24. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, KLASA: 601-05/20-01/15, URBROJ: 2185/16-04-20-9, od 6. listopada 2020. godine, Upravno vijeće na 15. sjednici za pedagošku 2021./2022. godinu, održanoj dana 25. travnja 2022. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje

J A V N I P O Z I V

za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće radi popunjavanja mjesta

za pedagošku 2021./2022. godinu

ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE:

OD 27. TRAVNJA DO 4. SVIBNJA 2022. GODINE

REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI OSTVARUJU SE PO OBJEKTIMA DJEČJEG VRTIĆA KAKO SLIJEDI:

I. PODRUČNI VRTIĆ U BIZOVCU

– za mješovitu jasličku skupinu – cjelodnevni program, u područnom vrtiću u Bizovcu, djeca od djeca od 1 do 3 godine, za 1 slobodno mjesto

II. PODRUČNI VRTIĆ U PETRIJEVCIMA

– za mješovitu vrtićku skupinu – cjelodnevni program, u područnom vrtiću u Petrijevcima, djeca od 3 godine do polaska u školu, za 1 slobodno mjesto

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE UZ ZAHTJEV ZA UPIS:

1. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrdu s podacima o rođenju djeteta

2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i roditelja/udomitelja/skrbnika, ne starije od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva

3. Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.

Za djecu s poteškoćama u razvoju prilaže se i preslika nalaza i mišljenja tijela vještačenja ili rješenja Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju.

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU (prilažu se u preslikama):

– za dijete roditelja/udomitelja/skrbnika invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata;

– za dijete oba zaposlena roditelja/udomitelja/skrbnika – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva;

– za dijete jednog zaposlenog roditelja/udomitelja/skrbnika – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva;

– za dijete koje živi s maloljetnim roditeljem/udomiteljem/skrbnikom ili dijete roditelja/udomitelja/skrbnika koji pohađa osnovnu ili srednju školu – Potvrdu škole o učeničkom statusu;

– za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem/udomiteljem/skrbnikom (jednoroditeljska obitelj) – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva i Rješenje o razvodu braka koji sadržava Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sudska Odluka o povjeri djeteta;

– za dijete samohranog zaposlenog roditelja/udomitelja/skrbnika – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva i potreban dokaz o samohranosti: Rodni list djeteta i Smrtni list za preminulog roditelja/udomitelja/skrbnika, Potvrdu o nestanku drugog roditelja/udomitelja/skrbnika, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta;

– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – Rješenje odnosno Potvrdu Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi;

– za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privola roditelja/udomitelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih;

– za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privola roditelja/udomitelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih;

– za dijete roditelja/udomitelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu – Potvrdu o pravu na doplatak za djecu ne stariju od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva;

– za dijete u obitelji sa jednim skrbnikom – Rješenje o razvodu braka koji sadržava Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, Rodni list za svu djecu;

– za dijete koje je u prethodnoj godini pohađalo dječji vrtić (stariji polaznik vrtića) – Potvrdu dječjeg vrtića o pohađanju vrtića u predhodnoj godini.

Uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku podnosi se i ovjereni prijevod. Sva dostavljena dokumentacija mora sadržavati nadnevak te ista mora biti ovjerena. Dokumentacija dostavljena nakon isteka propisanog roka naznačena u Javnom pozivu, neće se razmatrati.

Zahtjeve s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili predati osobno, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Za Javni poziv“.

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića u roku od 30 dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od objave iste podnijeti žalbu Upravnom vijeću pisanim putem.

Upravno vijeće rješava o žalbama u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu odlukom koja je konačna.

Nakon što rezultati upisa budu konačni, roditelji/udomitelji/skrbnici su obvezni doći potpisati ugovor o pružanju i korištenju usluga s Dječjim vrtićem te dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta.

Podnošenjem prijave na Javni poziv, pristupnici Javnog poziva izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 031/663-755, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.,v.r.