Odluka o upisu djece radi popunjavanja mjesta u matičnom vrtiću u Belišću za pedagošku 2022./2023. godinu – mješovita vrtićka skupina

Podijeli s prijateljima

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE

VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2

31551 BELIŠĆE

KLASA: 601-05/22-01/18

URBROJ: 2185-16-04-22-06

Belišće, 28. rujna 2022. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće te članka 5. i članka 17. stavka 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, na 2. sjednici za pedagošku 2022./2023. godinu, održanoj dana 28. rujna 2021. godine, donosi

ODLUKU O UPISU DJECE

radi popunjavanja mjesta u matičnom vrtiću u Belišću
za pedagošku 2022./2023. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom, na temelju raspisanog Javnog poziva za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće radi popunjavanja mjesta za pedagošku 2022./2023. godinu, KLASA: 601-05/22-01/17, URBROJ: 2185-16-04-22-03, od 2. rujna 2022. godine (dalje u tekstu: Javni poziv), radi popunjavanja 1 slobodnog mjesta za pedagošku 2022./2023. godinu te na temelju predloženih lista za upis djece od strane Komisije za upis djece, utvrđuje se lista za upis u matični vrtić u Belišću radi popunjavanja mjesta za pedagošku 2022./2023. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se lista za upis djece za matični vrtić u Belišću, za mješovitu vrtićku skupinu – cjelodnevni program, djeca od 3 godine do polaska u školu, za 1 slobodno mjesto. Broj zaprimljenih zahtjeva: 14 :

1. šifra: 7239257 – broj bodova: 28

2. šifra: 2914077 – broj bodova: 23

3. šifra: 4749133 – broj bodova: 22

4. šifra: 0548269 – broj bodova: 19

5. šifra: 2905038 – broj bodova: 19

6. šifra: 9836356 – broj bodova: 18

7. šifra: 2875026 – broj bodova: 18

8. šifra: 6432186 – broj bodova: 16

9. šifra: 5942741 – broj bodova: 13

10. šifra: 4534625 – broj bodova: 5

11. šifra: 9632885 – broj bodova: 3

12. šifra: 0821466 – broj bodova: 3

13. šifra: 1569469 – broj bodova: 0

14. šifra: 3601152 – broj bodova: 0, nema prebivalište na području grada Belišća

Upisuju se djeca pod rednim brojevima:

1. šifra: 7239257 – broj bodova: 28

Članak 3.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste izjaviti žalbu Upravnom vijeću.

Upravno vijeće rješava o žalbama u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu odlukom koja je konačna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića.

Imena i prezimena djece u objavljenoj Odluci bit će objavljena pod šiframa, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Drugi osobni podaci djece u objavljenoj Odluci bit će izostavljeni radi zaštite djece, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Za točnost otpravka
Tajnica:
Sanda Vučković, dipl.iur.

Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
Predsjednica:

Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

Ova Odluka objavljena je na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića dana 28. rujna 2022. godine.

Ravnateljica:

Ivana Belcar, odgojitelj predškolske djece