Odluka o upisu djece radi popunjavanja mjesta u područnom vrtiću u Petrijevcima za pedagošku 2022./2023. godinu – mješovita vrtićka skupina

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆE KLASA: 601-05/22-01/18 URBROJ: 2185-16-04-22-07 Belišće, 28. rujna 2022. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće te članka 5. i članka 17. stavka 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika […]

Odluka o upisu djece radi popunjavanja mjesta u matičnom vrtiću u Belišću za pedagošku 2022./2023. godinu – mješovita jaslička skupina

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆE KLASA: 601-05/22-01/18 URBROJ: 2185-16-04-22-05 Belišće, 28. rujna 2022. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće te članka 5. i članka 17. stavka 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika […]

Odluka o upisu djece radi popunjavanja mjesta u matičnom vrtiću u Belišću za pedagošku 2022./2023. godinu – mješovita vrtićka skupina

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆE KLASA: 601-05/22-01/18 URBROJ: 2185-16-04-22-06 Belišće, 28. rujna 2022. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće te članka 5. i članka 17. stavka 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika […]

Javni poziv za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, radi popunjavanja mjesta za pedagošku 2022./2023. godinu

Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 24. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, KLASA: 601-05/20-01/15, URBROJ: 2185/16-04-20-9, od 6. listopada 2020. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava […]

Natječaj za odgojitelja/icu

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆE KLASA: 112-05/22-01/37 URBROJ: 2185-16-04-22-01 Belišće, 28. rujna 2022. godine Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19, 57/22) i čl. 45. točke 3. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Klasa: 012-03/19-01/01, Urbroj: 2185/16-04-19-01 od 5. ožujka 2019. […]